Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
17 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Informatyk w Wydziale Informatyki
DO/ON/4/2010
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr DO/ON/4/2010

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko: Informatyk w Wydziale Informatyki, liczba etatów: 1

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Podstawowy:

 1. Instalacja i konfiguracja stacji roboczych w sieci LAN.

 2. Obsługa systemów operacyjnych:  Linux Red Hat, FreeBSD, WinXP. MS Serwer 2003

 3. Obsługa baz danych: Informix, PostgreSQL, MS SQL.

 4. Usuwanie awarii sprzętu  i oprogramowania

 5. Udzielanie wsparcia użytkownikom „help desk”.

 6. Modyfikacja strony WWW i BIP

 7. Współpraca   ze wszystkimi pracownikami Biura KZK GOP,  dostawcami sprzętu i  oprogramowania.

 

Dodatkowy:

 1. Zarządzanie oprogramowaniem ( licencje)

 2. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji Wydziału Informatyki.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów, kierunek informatyka lub elektronika. W przypadku gdy kandydat posiada wykształcenie średnie wymagane jest udokumentowanie co najmniej trzyletniego stażu pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

Kursy i certyfikaty z zakresu systemów operacyjnych oraz baz danych.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wymagania niezbędne:

 Umiejętność konfigurowania stacji roboczych,  podstawowa znajomość  PHP  oraz HTML, obsługa serwerów-konfiguracja systemów operacyjnych, obsługa baz danych.

 

Wymagania dodatkowe:

 Korzystanie z języka SQL, konfiguracja sieci LAN, pisanie skryptów Shell.

 

ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA:

Wymagania niezbędne:

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 40, poz. 230, z 2010r. ).

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883  z 1997r. ).

 4. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.Nr 112, poz. 1198  z 2001r., z późn. zm.).

 

Wymagania dodatkowe:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym  (Dz.U.Nr 142, poz. 1591  z 2001r.  z późn. zm.)

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Wymagania niezbędne:

 1. Instalacja i konfiguracja stacji roboczych w sieci LAN.

 2. Obsługa systemów operacyjnych:  Linux Red Hat, FreeBSD, WinXP. MS Serwer 2003.

 3. Obsługa baz danych: Informix, PostgreSQL, MS SQL.

 4. Usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania.

 5. Udzielanie wsparcia użytkownikom „help desk”.

 6. Modyfikacja strony WWW i BIP.

 7. Umiejętności analityczne.

 8. Samodzielność.

 9. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 10. Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza o zasadach zarządzania oprogramowaniem (licencje).

 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej.


KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP),

 2. życiorys,

 3. list motywacyjny,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie zaświadczeń i certyfikatów kursów z zakresu systemów operacyjnych lub baz danych,

 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach pracy oraz zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

 6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a w momencie zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,

 8. podpisane oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 9. kserokopia dowodu osobistego.


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/4/2010", w terminie do 21.05.2010r. pod adresem: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. BARBARY 21A, 40-053 KATOWICE, Kancelaria – pok. 014.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu (32) 74-38-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 07.05.2010r.

 

 

 

 

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-05-07 (2838 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.099 sekund