Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor ds. systemu kartowego instrumentu pieniądza elektronicznego w Wydziale Śląskiej Karty Usług Publicznych
DO/ON/14/2010
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nr DO/ON/14/2010

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. systemu kartowego instrumentu pieniądza elektronicznego w Wydziale Śląskiej Karty Usług Publicznych, liczba etatów: 1

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Podstawowy:

 1. Formalno-prawne uzgadnianie kwestii rozliczeń karty ŚKUP,
 2. Opisanie przedmiotu zamówienia związanego z systemem wydawania oraz obsługą karty ŚKUP,
 3. Ustalenie modelu współpracy z agentami płatności uwzględniający wydawcę pieniądza elektronicznego i agenta rozliczeniowego,
 4. Bieżąca współpraca z Wykonawcą usługi wydawania i rozliczania ŚKUP,
 5. Opracowywanie przedmiotu zamówienia i warunków realizacji umowy w zakresie swojego działania,
 6. Współpraca z wszystkimi pracownikami Wydziału ŚKUP na bieżąco, a w razie potrzeby z innymi specjalistami Biura KZK GOP oraz bankiem, agentem rozliczeniowym i gminami.

 

Dodatkowy:   

 1. Przygotowywanie sprawozdań dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym WSL 2007-2013,
 2. Przygotowywanie dokumentów wymaganych przez metodykę PRINCE2.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe.

 

Wymagania dodatkowe:

Kursy lub certyfikaty związane z bankowymi systemami rozliczeniowymi.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wymagania niezbędne:

Co najmniej 3 letni staż pracy w tym minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w banku lub u agenta rozliczeniowego na stanowiskach związanych z rozliczeniami.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w zakresie eksploatacji systemów płatniczych kart elektronicznych. Doświadczenie w kierowaniu projektami w banku dotyczącymi kart płatniczych lub u agenta rozliczeniowego.

ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA:

Wymagania niezbędne:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 72 poz. 665),
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002r.)
 3. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002r.)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003r. w sprawie określenia zasad ostrożnościowych, określających dopuszczalne ryzyko w działalności instytucji pieniądza elektronicznego, oraz zakresu ich stosowania, rodzajów instrumentów finansowych i zasad inwestowania w nie środków z tytułu zobowiązań podjętych w wyniku wydawania pieniądza elektronicznego oraz innych zasad ograniczania ryzyka (Dz. U. z dnia 8 października 2003r.)
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591),
 6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655)

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.09.2000r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz. Urz. WE z 27.10.2000r. L 275/39),
 2. Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywę 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/W i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. WE z 27.10.2000r. L 275/39).

UMIEJĘTNOŚCI:

Wymagania niezbędne:

 1. Podstawowa znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2,
 2. Obsługa komputera klasy PC oraz biegła umiejętność posługiwania się programami MS Word i MS Excel.
 3. Umiejętności analityczne,
 4. Samodzielność,
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. Kreatywność,
 7. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji.

KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP),
 2. życiorys,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie zaświadczeń i certyfikatów lub kursów,
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach pracy oraz zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a w momencie zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 8. podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. kserokopia dowodu osobistego.


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/14/2010", w terminie do 20.07.2010r. pod adresem: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. BARBARY 21A, 40-053 KATOWICE, Kancelaria pok. 014.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu (32) 74-38-452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl


Termin biegnie od 5.07.2010r.

 

..............................................................

 

Opublikował: Zbigniew Pustuł


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-07-05 (1766 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.122 sekund