Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor ds. monitorowania w Wydziale Śląskiej Karty Usług Publicznych
DO/ON/13/2010
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr DO/ON/13/2010

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. monitorowania w Wydziale Śląskiej Karty Usług Publicznych, liczba etatów: 1

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Podstawowy:

 1. Zarządzanie realizacją projektu, w tym nadzorowanie przygotowania i wdrożenia procedur odpowiednio do metodyki prowadzenia projektów PRINCE2,
 2. Monitorowanie procesu realizacji projektu,
 3. Organizacja spotkań projektowych,
 4. Planowanie krótkookresowe realizacji projektu,
 5. Monitorowanie produktów i rezultatów projektu,
 6. Bieżąca współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL, partnerami projektu ŚKUP i wykonawcami.
 7. Codzienna współpraca z wszystkim pracownikami Wydziału, w miarę potrzeb z pracownikami Biura, Partnerami projektu, IZRPO oraz wykonawcami projektu.

Dodatkowy:

 1. Przygotowywanie sprawozdań dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym WSL 2007-2013,
 2. Przygotowywanie sprawozdań dla Partnerów projektu ŚKUP.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.

Wymagania dodatkowe:

Praktyczna znajomość metodyki PRINCE2 potwierdzona certyfikatem (egzaminem) na poziomie PRINCE2 FOUNDATION Certificate.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wymagania niezbędne:

4 lata pracy w tym 2 lata w kierowaniu projektami (przynajmniej 3 projektów, w tym jeden o wartości dofinansowania powyżej 5 mln zł).

Wymagania dodatkowe:

Kierowanie projektami informatycznymi związanymi z kartami elektronicznymi.

ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA:

Wymagania niezbędne:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r., Nr 142 poz. 1591),
 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655)

Wymagania dodatkowe:
 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 20 kwietnia 2005r.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101 poz. 926)

UMIEJĘTNOŚCI:

Wymagania niezbędne:

 1. Biegła obsługa komputera klasy PC,
 2. Biegłe posługiwanie się programami biurowymi MS Office (min. Word, Excel),
 3. Posługiwanie się programem MS Project.
 4. Umiejętności analityczne,
 5. Umiejętności prowadzenia spotkań projektowych,
 6. Samodzielność,
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 8. Kreatywność,
 9. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji.
 2. Znajomość programów do zarządzania projektami np. P2ware Planner Suite.

KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP),
 2. życiorys,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie zaświadczeń i certyfikatów lub kursów,
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach pracy oraz zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a w momencie zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 8. podpisane oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. kserokopia dowodu osobistego.


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/13/2010", w terminie do 20.07.2010r. pod adresem: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. BARBARY 21A, 40-053 KATOWICE, Kancelaria pok. 014.

Dodatkowe   informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu (32) 74-38-452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 5.07.2010r.

 

..............................................................

 

Opublikował: Zbigniew Pustuł


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-07-05 (1710 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.101 sekund