Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
17 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
DO/ON/3/2011
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Księgowanie  dokumentów kasowych i bankowych;
 2. Prowadzenie sekretariatu.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe; przynajmniej 3-letni staż pracy w księgowości.


Wymagania niezbędne:

        - znajomość regulacji prawnych z zakresu :

 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • rozporządzenie o szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
 • rozporządzenie w sprawie klasyfikacji  dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów;

       -     umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet),

 

Wymagania pożądane:

-      znajomość regulacji prawnych z zakresu :

 •  podatku dochodowym od osób prawnych;
 • PFRON - u;
 • podatku VAT;
 • zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń i pochodnych;
 • sprawozdawczości budżetowej;

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie   ( w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności)
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podpisane oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem

 "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr   DO/ON/ 3/2011", w terminie do 27.01.2011r. pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21A, 40-053 KATOWICE
Kancelaria – pok. 014
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 0 32 74 38 452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl
Termin biegnie od  14.01.2010r.                                                                            

 

Dyrektor Biura KZK GOP

Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-01-14 (2554 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.097 sekund