Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Sprzedaży
DO/ON/5/2012
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Sprzedaży

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

- Przygotowywanie materiałów statystycznych związanych ze sprzedażą biletów,

- Analiza wyników sprzedaży, formułowanie wniosków i prezentacja wyników,

- Sporządzanie materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Punktów Obsługi Pasażera KZK GOP.

- Przygotowywanie opracowań i projektów Uchwał dla potrzeb organów KZK GOP,

- Opracowywanie materiałów związanych z taryfami, kanałami dystrybucji biletów i elektronicznymi formami płatności w komunikacji miejskiej,

- Uczestnictwo w pracach związanych z rozwojem sieci Punktów Obsługi Pasażera KZK GOP,

Wykształcenie: wyższe, tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera

Wymaganie niezbędne:

- przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z transportem zbiorowym - nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w zakresie transportu, logistyki, finansów, marketingu, gospodarki i zarządzania publicznego,

- umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- niekaralność sądowa,

- dobry stan zdrowia,

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w wykonywaniu analiz ekonomicznych,

- zdolność analitycznego myślenia,

- znajomość układu komunikacyjnego aglomeracji katowickiej.

- znajomość Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP oraz Zasad porządkowych obowiązujących w komunikacji KZK GOP,

- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksu cywilnego.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys/Curriculum Vitae,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i odbyte szkolenia,

- kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sadowego),

- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

- kserokopia dowodu osobistego.

- podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Numer: DO/ON/5/2012”, w terminie do 28.03.2012 r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria – Parter pokój nr 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Sprzedaży Biura KZK GOP, numer telefonu (32) 74-38-536 lub w Referacie Punktów Obsługi Pasażera KZK GOP, numer telefonu (32) 74-38-531, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl .

Termin biegnie od 14.03.2012r.

Opublikował: Jacek Kowolik


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-03-13 (6015 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.100 sekund