Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
54.221.147.93
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie diet miesięcznych dla nieetatowych Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach.
LXX/5/2005

UCHWAŁA NR LXX/5/2005
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 24.02.2005 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/8/2003 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 20.02.2003 r. w sprawie diet miesięcznych dla nieetatowych Członków Zarządu Komunikacyjnego Komunalnego GOP w Katowicach.


Na podstawie § 12 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jedn. Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 13 poz. 308) w związku z art. 73a ust. 1 i art. 25 ust. 6 – 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61 poz. 710) a także wobec zmiany wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę do obliczenia diety (Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22.12.2004r.( Dz.U. Nr 278 poz. 2755).

Zgromadzenie Związku uchwala:


§ 1.


W § 1 Uchwały Nr LIX/8/2003 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 20.02.2003 r. w sprawie diet miesięcznych dla nieetatowych Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Nieetatowym Członkom Zarządu Związku przysługuje dieta miesięczna w wysokości
100% maksymalnej wysokości diety tj. 2.551 zł.

§ 2.


W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.

§ 3.


Traci moc uchwała nr LXV/5/2004 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 19.02.2004 r.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Zaguła

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-03-22 (831 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.079 sekund