Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
13 gość (i)
  Twój adres IP
3.231.25.104
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA
LXXVII/9/2006
UCHWAŁA NR LXXVII/9/2006

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 23 maja 2006 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA na
działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach


Na podstawie § 12 ust. 1 i ust. 3 pkt. 3 Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
nr 13 poz. 308 z 2005 r.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p.zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Związku

uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA z dnia 31.03.2006 r. na działalność Zarządu KZK GOP polegającą na niegospodarności przy zlecaniu usług świadczenia pomocy prawnej na rzecz KZK GOP uznać za bezzasadną.

§ 2.


Opinia Komisji Rewizyjnej zawierająca merytoryczne argumenty zajętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do
Uchwały Zgromadzenia Nr LXXVII/9/2006
z dnia 23.05.2006 r.


OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ KZK GOP


Dotycząca: skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. na działalność
Zarządu KZK GOP.


W dniu 04.04.2006 r. wpłynęło do KZK GOP pismo adresowane na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KZK GOP datowane na dzień 31.03.2006 r. dotyczące niegospodarności wydatkowania publicznych pieniędzy przez Zarząd KZK GOP.
Niegospodarność ta przejawia się, zdaniem Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. w wydatkowaniu przez KZK GOP kwoty 539.240 zł netto na świadczenie pomocy prawnej.
Komisja szczegółowo przeanalizowała zasadność dokonania w/w wydatku oraz tryb zamówienia publicznego, na podstawie którego został wyłoniony wykonawca.
W wyniku analizy stwierdziła, co następuje:
Wydatek w kwocie 539.240 zł na świadczenie pomocy prawnej był wydatkiem koniecznym, gdyż w Biurze KZK GOP nie ma radcy prawnego na etacie. Przy wyłonieniu Kancelarii wszelkie procedury dotyczące zamówień publicznych zostały zachowane. Biorąc pod uwagę ciągle wzrastającą liczbę zarówno świadczeń prawniczych związanych z koniecznością odpowiedzi na wiele pism i zapytań a także wystąpienia do sądów w celu windykacji należności (zastępstwo procesowe) szacuje się, iż kwoty te były by o wiele wyższe niż kwota wynikająca z podpisanej umowy 3-letniej z Kancelarią.
Komisja po analizie materiałów zarówno przetargowych jak i finansowych uznaje skargę Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. zawartą w piśmie z dnia 31.03.2006 r. za bezzasadną i wnioskuje do Zgromadzenia o podjęcie przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Łukawski

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-05-25 (1207 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.076 sekund