Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
20 gość (i)
  Twój adres IP
3.231.25.104
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA
LXXVII/10/2006
UCHWAŁA NR LXXVII/10/2006

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 23 maja 2006 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA na
działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach


Na podstawie § 12 ust. 1 i ust. 3 pkt. 3 Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
nr 13 poz. 308 z 2005 r.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p.zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Związku

uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA z dnia 31.03.2006 r. na działalność Zarządu KZK GOP polegającą na niegospodarności przy zlecaniu prowadzonych na rzecz KZK GOP badań popytu na usługi komunikacji uznać za bezzasadną.

§ 2.


Opinia Komisji Rewizyjnej zawierająca merytoryczne argumenty zajętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do
Uchwały Zgromadzenia Nr LXXVII/10/2006
z dnia 23.05.2006 r.OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ KZK GOP


Dotycząca: skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. na działalność
Zarządu KZK GOP.


W dniu 04.04.2006 r. wpłynęło do KZK GOP pismo adresowane na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KZK GOP datowane na dzień 31.03.2006 r. dotyczące niegospodarności wydatkowania publicznych pieniędzy przez Zarząd KZK GOP.
Niegospodarność ta przejawia się, zdaniem Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. w wydatkowaniu kwoty 219.600 zł na prowadzenie badań popytu na usługi komunikacji,
Komisja szczegółowo przeanalizowała zasadność dokonania w/w wydatku oraz tryb postępowania przetargowego, na podstawie którego został wyłoniony wykonawca.
W wyniku analizy stwierdziła, że prowadzenie badań napełnień jest niezbędne dla realizacji wielu podstawowych zadań Związku. Wykonanie tego zadania przy pomocy pracowników Związku jest niemożliwe. Zatem zlecenie wykonania tego zadania firmie zewnętrznej było decyzją zasadną. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone z zachowaniem wszelkich wymogów ustawy. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrały dwie firmy. Ofertę złożyła tylko jedna firma, co dopuszcza jednak prawo zamówień publicznych. Oferta spełniała istotne warunki zamówienia publicznego.
Komisja po analizie materiałów zarówno przetargowych jak i finansowych uznaje zarzut Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. wymienione w piśmie z dnia 31.03.2006 r. za bezzasadny i wnioskuje do Zgromadzenia o podjęcie przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Łukawski

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-05-25 (1302 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.076 sekund