Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.231.25.104
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA
LXXVII/11/2006
UCHWAŁA NR LXXVII/11/2006

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 23 maja 2006 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA na
działalność Zarządu KZK GOP w Katowicach


Na podstawie § 12 ust. 1 i ust. 3 pkt. 3 Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
nr 13 poz. 308 z 2005 r.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p.zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Związku

uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom SA z dnia 31.03.2006 r. na działalność Zarządu KZK GOP polegającą na niegospodarności przy zakupie modułu programu komputerowego BusMan CB uznać za bezzasadną.

§ 2.


Opinia Komisji Rewizyjnej zawierająca merytoryczne argumenty zajętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Zgromadzenia Nr LXXVII/11/2006
z dnia 23.05.2006 r.OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ KZK GOP


Dotycząca: skargi Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. na działalność
Zarządu KZK GOP.


Pismem z dnia 31.03.2006 r. (wpłynęło do KZK GOP w dniu 04.04.2006 r.) Związek Zawodowy Konduktorów PKM Bytom S.A. wniósł skargę na niegospodarności wydatkowania publicznych pieniędzy przez Zarząd KZK GOP.
Niegospodarność ta przejawia się, zdaniem Związku Zawodowego Konduktorów PKM Bytom S.A. w wydatkowaniu kwoty 289.000 zł netto na zakup modułu programu komputerowego BusMan CB.
Komisja szczegółowo przeanalizowała zasadność dokonania w/w wydatku oraz tryb postępowania przetargowego, na podstawie którego został wyłoniony wykonawca.
W wyniku analizy Komisja stwierdziła, co następuje:
Zakup modułu programu komputerowego BusMan CB przeprowadzony został z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Program BusMan jest programem zaprojektowanym dla potrzeb KZK GOP, nie może być zastosowany w innym przedsiębiorstwie. Cena modułu zależy od pracy jaką jego twórcy muszą włożyć w dostosowanie modułu do programu głównego.
Biorąc pod uwagę całość materiału dotyczącego postępowania przetargowego, zgodę Urzędu Zamówień Publicznych, zakres programowy do wykonania przez właściciela licencji oraz potwierdzenie zarezerwowania w planach finansowych Związku środków finansowych na ten cel, Komisja wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Łukawski

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-05-25 (2967 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.076 sekund