Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
11 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Referent prawny w Zespole Radców Prawnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr DO/ON/8/2007
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko: ,
Referent prawny w Zespole Radców Prawnych
Liczba etatów: 1
Główne obowiązki:
Prowadzenie obsługi Zespołu Radców Prawnych, tj.

 1. przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów wezwań do dobrowolnej zapłaty,
 2. przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów pozwów i pism procesowych z wymaganymi załącznikami,
 3. przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów wniosków o uzasadnienie wyroku,
 4. przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów zażaleń, apelacji i innych środków odwoławczych,
 5. przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów wniosków o nadanie klauzuli wykonalności,
 6. przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów wniosków o wszczęcie egzekucji,
 7. przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów korespondencji z sądami i komornikami,
 8. kserowanie i kompletowanie dokumentów i materiałów oraz prowadzenie rejestrów spraw sądowych i egzekucyjnych,
 9. zastępstwo procesowe KZK GOP pod nadzorem radcy prawnego w postępowaniu administracyjnym, sądowym i egzekucyjnym,
 10. sprawdzanie i sporządzanie projektów umów pod nadzorem radcy prawnego,
 11. sprawdzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pod nadzorem radcy prawnego,
 12. sporządzanie projektów opinii prawnych pod nadzorem radcy prawnego,
 13. prowadzenie terminarza prowadzonych spraw sądowych i egzekucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terminów rozpraw i terminów zawitych na sporządzenie pism procesowych,
 14. prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Zespołu Radców Prawnych,
 15. przegląd prasy prawniczej,
 16. odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych,
 17. kserowanie, bindowanie i niszczenie dokumentów według zleceń radców prawnych,
 18. zaopatrywanie Zespołu Radców Prawnych w materiały biurowe i znaczki opłaty sądowej,
 19. wykonywanie innych prac zleconych przez radców prawnych.

Wykształcenie:
wyższe prawnicze (dyplom magisterski trzeba przedstawić najpóźniej w dniu 12 października 2007 r.)

Wymagania niezbędne:
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Prawo samorządu terytorialnego,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Postępowanie cywilne,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Prawo pracy,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Prawo gospodarcze i handlowe lub Prawo spółek,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Zamówienia publiczne,
 • umiejętność redagowania pism,
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • rzetelność,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • niekaralność sądowa,
 • dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:
 • zaliczenie wykładu lub konserwatorium z przedmiotu Finanse komunalne lub finanse lokalne,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Stosunek pracy pracowników samorządowych,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Prawo urzędnicze,
 • zaliczenie wykładu lub konserwatorium z przedmiotu Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Ochrona danych osobowych,
 • zaliczenie wykładu lub konwersatorium z przedmiotu Postępowanie przed sądami gospodarczymi.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusza osobowego,
 • życiorysu,
 • listu motywacyjnego,
 • kopii indeksu lub zestawienia ocen uzyskanych w trakcie studiów, wydanego przez Dziekanat szkoły wyższej, zawierającego informację o średniej ocen ze wszystkich egzaminów uzyskanej w czasie studiów przez kandydata,
 • zestawienia ocen z egzaminów z wybranych przedmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • kopii dyplomu ukończenia wyższych magisterskich studiów prawniczych - najpóźniej do dnia 12.10.2007 r.,
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenia o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kserokopii dowodu osobistego.


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/8/2007", w terminie do 12 października 2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18Termin biegnie od 05.07.2007r.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 032 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura KZK GOP w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl


Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta prawnego w Zespole Radców Prawnych:


ZESTAWIENIE OCEN Z EGZAMINÓW KOŃCOWYCH LUB KONWERSATORIÓW:

Lp.przedmiot ocena
1Prawo samorządu terytorialnego-
2Postępowanie cywilne-
3Prawo pracy-
4Prawo gospodarcze i handlowe lub Prawo spółek-
5Zamówienia publiczne-
6Finanse komunalne lub finanse lokalne-
7Stosunek pracy pracowników samorządowych-
8Prawo urzędnicze-
9Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych-
10Ochrona danych osobowych-
11Postępowanie przed sądami gospodarczymi-


Podanie ocen w wierszach 1 do 5, potwierdzonych wpisami w indeksie lub w zestawieniu sporządzonych przez Dziekanat szkoły wyższej, jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów.

Podanie ocen w wierszach 6 do 11 dotyczy tylko tych kandydatów, którzy ukończyli i zaliczyli dany przedmiot, co zostało potwierdzone wpisami w indeksie lub w zestawieniu sporządzonych przez Dziekanat szkoły wyższej.________________________

/własnoręczny podpis kandydata

Opublikował: Jacek Rothkegel

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-07-05 (2309 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.110 sekund