Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
20 gość (i)
  Twój adres IP
3.231.25.104
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie zmiany statutu
LXXX/38/2006
Jednolity tekst Statutu KZK GOP z dnia 12 października 2009r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2009r. Nr 187 poz. 3401


Załącznik do statutu Zmiana do Statutu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29.09.2009r. Nr 174 poz. 3227
Załącznik do uchwały - statut
UCHWAŁA NR NR NR XCV/8/2009 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17.02.2009r. w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

UCHWAŁA NR LXXX/38/2006

 

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku

Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego

Okręgu Przemysłowego w Katowicach

 

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 13 poz. 308 z 2005r.)

Zgromadzenie Związku uchwala:

 

 

§ 1.

Dokonać zmian w Statucie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w sposób następujący:

1. § 11 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.”

 

2. § 29 ust.5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Jako komisja stała działa ośmioosobowa Komisja Rozwoju.”

 

3. § 31 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Protokół posiedzenia Zarządu winien zawierać:

  1. stwierdzenie ważności posiedzenia,
  2. listę obecności,
  3. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  4. zatwierdzony porządek obrad,
  5. skrócony opis przebiegu posiedzenia,
  6. wyniki głosowania,
  7. treść podjętych uchwał i wniosków,
  8. podpis osoby, która przewodniczyła posiedzeniu i Protokolanta”

 

 

§ 2.

Wnioskować do Rad Gmin – Członków Związku o podjęcie uchwał o przyjęciu zmian Statutu KZK GOP.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zmiany Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-07-06 (5112 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.075 sekund