Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
11 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Z-ca Kierownika w Dziale Finansowo - Budżetowym
DO/ON/11/2007
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
DO/ON/11/2007
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Z-ca Kierownika w Dziale Finansowo - Budżetowym
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Organizowanie, kierowanie, kontrolowanie i nadzorowanie pracy Działu Finansowo-Budżetowego.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie planu finansowego.
 3. Opracowywanie okresowych (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) sprawozdania i informacje z wykonania planu finansowego.
 4. Sporządzanie bilansów rocznych.
 5. Nadzorowanie realizacji planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków.
 6. Opiniowanie projektów dokumentów z punktu widzenia przepisów o finansach publicznych, rachunkowości.
 7. Dekretowanie dokumentów wg klasyfikacji budżetowej.
 8. Odpowiedzialność za podatki i inne należności budżetowe (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, ZUS, PFRON, podatek od nieruchomości).
Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane o specjalności rachunkowość i finanse; udokumentowany co najmniej 4-letni staż pracy

Wymagania niezbędne:
 • bardzo dobra znajomość księgowości budżetowej,
 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej i Pakietu Office,
 • znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczenia społecznego, ZFŚS, PFRON,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu :
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw
Wymagania pożądane:
 • umiejętność kierowania zespołem pracowniczym,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • dokładność, rzetelność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podpisane oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/11/2007", w terminie do 31.08.2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 16.08.2007r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-08-16 (1690 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.099 sekund