Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Referacie ds. Administracji
DO/ON/12/2008
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Referacie ds. Administracji

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Przygotowywanie i opracowywanie umów najmu lokali.
 2. Przygotowywanie umów o dostawę do nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz wykonywanie innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.
 3. Opracowywanie dla najemców stawek czynszowych oraz bieżąca kontrola i waloryzacja należności czynszowych w ramach obowiązujących przepisów.
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości związanej z eksploatacją.
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w tym wykazu najemców.
 6. Przygotowywanie korespondencji do najemców oraz organów władzy i administracji publicznej w zakresie administrowania nieruchomościami.
 7. Kontrola i zlecanie wykonywania przeglądów budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Zlecanie wykonywania okresowych przeglądów oraz bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie urządzeń doprowadzających wodę i odprowadzających ścieki, doprowadzających energię elektryczną i gaz.
 9. Zlecanie usług kominiarskich i przeglądów instalacji kominowych, w tym bieżących napraw i konserwacji.
 10. Przygotowywanie umów i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 11. Prowadzenie dla budynku księgi obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 12. W zakresie remontów budynku przygotowywanie umów i procedur przetargowych, zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych i prawem budowlanym.
 13. Koordynacja i nadzór prac remontowych pomieszczeń biurowych oraz innych prac wykonywanych na zlecenie KZK GOP przez firmy usługowe.
 14. Przygotowywanie specyfikacji, umów zleceń i aneksów oraz prowadzenie procedur zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych wynikających z zakresu kompetencji.

Wykształcenie: wyższe techniczne (budowlane lub elektryczne).

Wymagania niezbędne:
1. Doświadczenie w zakresie:
 • zawierania umów cywilno-prawnych,
 • pracy przy opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 • zarządzania nieruchomością

2. Praktyczna znajomość:
 • warunków technicznych obiektów budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki
 • i ich usytuowanie,
 • prawa budowlanego,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeń z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • ustawy o informacji publicznej

3. Umiejętności:
 • szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych
 • analityczne,
 • negocjacyjne,
 • zdolności organizacyjne,
 • obsługi komputera: MS Office, Corel Draw, AutoCAD
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy z ludźmi,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania pożądane:
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • licencja z zarządzania nieruchomościami,
 • znajomość KPA i KPC,
 • znajomość przepisów pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
 • w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/12/2008", w terminie do 10.10.2008r. pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - parter, pokój 14
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 032 7438452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 26.09.2008r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz


Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-09-25 (2293 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund