Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
12 gość (i)
  Twój adres IP
54.234.191.202
  Aktualny czas:
Deklaracja Zgodności

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP „w likwidacji” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bip.kzkgop.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.12.2018r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki .pdf).

Wyłączenia: • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Ziomek (likwidacja@kzkgop.com.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 74-38-458. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba KZK GOP znajduje się w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice.

2. Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.

3. Do każdego z wejść prowadzą schody - przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

4. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

5. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.

6. Na parterze budynku jest winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.

7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w prawym skrzydle budynku.

8. Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

12. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

13. Kontakt z KZK GOP w Katowicach możliwy jest w szczególności poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: likwidacja@kzkgop.com.pl lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej: /8ig4di4f5j/skrytka

- korespondencję pisemną na adres: KZK GOP w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice.

Tworzenie strony: 0.080 sekund