Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
25 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Wyświetl Data
opublikowania
Opublikował Odpowiedzialna za treść
80/2007 27.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: kierunków dalszych przekształceń spółki Tramwaje Śląskie S.A. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
79/2007 27.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad umarzania odsetek. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
78/2007 27.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 1.02.2007 w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
77/2007 13.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: opinii dotyczącej projektu planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok spółki Tramwaje Śląskie S.A. na 2008 rok. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
76/2007 13.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: trybu postępowania w przypadku wypowiedzenia przez przewoŸnika umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego.

Uchylona uchwałą nr 32/2009 z 09.06.2009
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
75/2007 13.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia PKM SOsnowiec sp z o.o.na przekazanie KZK GOP danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w autobusach PKM Sosnowiec objętych projektem "Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec". 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
74/2007 13.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 820 relacji Tarnowskie Góry-Bytom-Chorzów-Katowice. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
73/2007 13.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu mebli 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
72/2007 13.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku

Uchylona uchwałą nr 31/2008 z dnia 13.05.2008
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
71/2007 13.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2008r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
70/2007 06.12.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 62/2007 Zarzšdu KZK GOP w KAtowicach z dnia 15.11.2007 w sprawie zakupu samochodów służbowych. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
69/2007 29.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany zapisów par. 1ust.1 Uchwały nr 58/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 29.10.2007 r. dotyczącej rozpoczęcia procedury negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie projektu wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych.. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
68/2007 29.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Zwišzku Komunalnego GOP w KAtowicach Gminy Pyskowice i Piekary Œlšskie oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Zwišzku. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
67/2007 29.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP w zakresie Cennika opłat. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
66/2007 29.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu pomiarów oraz rozpoczęcia procedury przetargowej na przeprowadzenie pomiarów. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
65/2007 15.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwaly nr 4/2007 Zarzšdu KZK GOP w Katowicach z dnia 1.02.2007 w sprawie realizacji planu finansowego Zwišzku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
64/2007 15.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: aneksu do porozumienia nr DR/2/DO/198/2007 zawartego ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
63/2007 15.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 31/2008 z dnia 13.05.2008
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
62/2007 15.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodów służbowych. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
61/2007 15.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: aneksu do umowy z Tramwajami Œlšskimi S.A. w Chorzowie na œwiadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej na obszarze objętym trakcjš tramwajowš. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
60/2007 15.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarzšdu KZK GOP nr 25/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zasad waloryzacji cen jednostkowych w umowach na wykonanie usług transportu publicznego na liniach autobusowej komunikacji miejskiej KZK GOP. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
59/2007 15.11.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na dostawę i wymianę dŸwigu osobowego w budynku biurowym KZK GOP przy ul.Barbary 21A w Katowicach 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
58/2007 29.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcie procedury negoicjacji z ogłoszeniem na opracowanie projektu wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
57/2007 18.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany obowiązujących oraz przyjęcia nowych wzorów biletów KZK GOP. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
56/2007 18.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia programu inwestycyjnego modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
55/2007 18.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad okreœlania odpłatnoœci za organizowanie usług przewozu pasażerów komunikacji zbiorowej na terenie gminy nie będących uczestnikami KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 81/2008 z dnia 04.11.2008
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
54/2007 18.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2008. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
53/2007 18.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmiany uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXI/1/2007 z dnia 25.01.2007 w sprawie planu finansowego Zwišzku na 2007r.. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
52/2007 18.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zacišgnięcie zobowišzania i zawarcie umowy na wykonanie uzupełniajšcej termoizolacji budynku, modernizacji węzła ciepła oraz poprawy sprawnoœci instalacji grzewczej obiektu biurowego KZK GOP przy ul. Barbary 21A 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
51/2007 04.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: akceptacji zamiaru kontynuowania przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. procedury w celu uzyskania wymaganej zgody UE na uzyskanie pomocy publicznej. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
50/2007 04.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia nr LXXXIV w sprawie zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w postaci hipoteki zwykłej i kaucyjnej na nieruchomoœci przy ul. Barbary 21Aw Katowicach. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
49/2007 04.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia Nr LXXXIV/14/2007 w sprawie okreœlenia 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
48/2007 04.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2007 Zarzšdu KZK GOP w Katowicach z dnia 1.02.2007 r. w sprawie realizacji planu finansowego Zwišzku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
47/2007 04.10.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia nr LXXXIV/12/2007 w sprawie Taryfy Przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
46/2007 27.09.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w KAtowicach, w postaci hipoteki zwykłej i kaucyjnej na nieruchomoœci przy ul. Barbary 21A w Katowicach. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
45/2007 27.09.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia autopoprawki do Uchwały Zarzšdu nr 33/2007 z dnia 12.07.2007 r. w sprawie projektu zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/12/2006 z dnia 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
44/2007 27.09.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały 4/2007 Zarzšdu KZK GOP w Katowicach z dnia 1.02.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Zwišzku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
43/2007 06.09.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie okreslenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci KZK GOP z tytułu należnoœci pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ul w spłacaniu tych naleznoœci oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
42/2007 06.09.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisanie umowy na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr: 16,24,28,40,42,61,79,91,99,104,107,125,200,269,616,716,721,722,800,818,904,928. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
41/2007 09.08.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany uchwały nr 24/2007 z dnia 17.05.2007 r. w sprawie dokończenia postępowań przetargowych na obsługę linii autobusowych objętych dotychczas umowami zawartymi na czas nieokreślony 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
40/2007 09.08.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wynagradzania za usługi zwišzane zkontrolš biletów. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
39/2007 09.08.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce Tramwaje Śląskie S.A. poręczenia spłaty pożyczki udzielonej przez ARP S.A.. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
38/2007 09.08.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia opracowania p.t. "Diagnoza stanu systemu transportowego oraz plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP". Tekst uchwały:


Załącznik 1:


Załącznik 2:
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
37/2007 18.07.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykoania planu finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2007r.. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
36/2007 18.07.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
35/2007 18.07.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 1.02.2007 r. w sprawie realizacji planu finansowego na 2007r.. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
34/2007 18.07.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na dostawę i wymianę windy w budynku KZK GOP przy ul. Barbary 21A w Katowicach..

Uchylona uchwałą nr 59/2007 z 15.11.2007
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
33/2007 12.07.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmian Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/12/2006 z dnia 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
32/2007 20.06.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: instrukcji głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tramwajów Œlšskich S.A. w dniu 28.06.2007r.. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
31/2007 20.06.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2007 Zarzšdu KZK GOP w KAtowicach z dnia 1.02.2007 r. w sprawie realizacji planu finansowego Zwišzku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
30/2007 09.06.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 127, 167, 183, 227, 623. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
29/2007 31.05.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wyznaczenia członków Rady Nadzorczej Tramwajów Œlšskich S.A. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
28/2007 24.05.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 1.02.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
27/2007 24.05.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia warunkowego częœci należności KZK GOP zasšdzonej wyrokiem z dnia 22.09.1999 Sądu Okręgowego w KAtowicach Sygn. akt II C 3145/98 oraz postanowieniem z dnia 6.11.2002r. Sygn. akt II Co 143/02 oraz rozłożenie na raty pozostałej części. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
26/2007 24.05.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 34/2006 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie kompletu dokumentów Elektronicznego Systemu Wspomagania Zarządzania Transportem Miejskim KZK GOP oraz zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 12/2007 z dnia 22.03.2007 r. w sprawie przyjęcia ramowych zasad współpracy pomiędzy KZK GOP, Województwem Śląskim oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów (ŚZGiP) dotyczącej projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP). 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
25/2007 17.05.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad waloryzacji cen jednostkowych w umowach na wykonywanie usług transportu publicznego na liniach autobusowej komunikacji miejskiej KZK GOP. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
24/2007 17.05.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: dokończenia postępowań przetargowych na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej, objętych dotychczas umowami zawartymi na czas nieokreœlony. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
23/2007 17.05.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na wykonanie termoizolacji budynku, modernizacji węzła ciepła oraz poprawy sprawności instalacji grzewczej obiektu biurowego KZK GOP przy ul. Barbary 21A zgodnie z projektem. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
22/2007 26.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 146 relacji Ruda Œlšska-Bytom. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
21/2007 26.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treœci załącznika nr2 do Uchwały nr 12/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 22.03.2007 roku, tj. projektu porozumienia ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
20/2007 26.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 2006 rok. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
19/2007 26.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: szczegółowych zasad stosowania taryfy strefowej. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
18/2007 26.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXII/6/2007 z dnia 05.04.2007r. w sprawie zasad udzielania upustów za sprzedaż biletów KZK GOP

Uchylona uchwałą nr 38/2016 z dnia 07.06.2016
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
17/2007 26.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oœwiadczeń woli w imieniu Związku. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
16/2007 05.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na odpłatne wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 165 relacji Katowice Os. Tysiąclecia-Chorzów-Katowice Obroki Elkop 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
15/2007 05.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie termoizolacji budynku, modernizacji węzła ciepła oraz poprawy sprawności instalacji grzewczej obiektu KZK GOP przy ul. Barbary 21A w Katowicach. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
14/2007 05.04.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonanie remontu zgodnie z opracowanym projektem pt. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Barbary 21A". 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
13/2007 22.03.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 1.02.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
12/2007 22.03.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia ramowych zasad współpracy pomiędzy KZK GOP, Województwem Śląskim oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów dotyczącej projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
11/2007 22.03.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:przyjęcia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych od 2008r.

Uchylona uchwałą nr 28/2010 z 11.05.2010
21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
10/2007 01.03.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na przeprowadzenie pomiarów liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
9/2007 01.03.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego KZK GOP za 2006 rok. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
8/2007 22.02.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na windykację należności pochodzących z tytułu nałozonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu œrodkami komunikacji miejskiej KZK GOP 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
7/2007 22.02.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2007. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
6/2007 01.02.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na przeprowadzenie pomiarow służących do obliczenia wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2008 roku i w latach następnych. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
5/2007 01.02.2007 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie remontu budynku biurowego przy ul. Barbary 21A w Katowicach 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
4/2007 01.02.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:realizacji planu finansowego Związku na 2007r. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
3/2007 25.01.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany uchwały Zarządu 30/2006 z dnia 9.11.2006r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2007. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
2/2007 10.01.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:pozyskiwania danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w autobusach PKM Sosnowiec objętych projektem "Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Gónicza i Sosnowiec". 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
1/2007 10.01.2007 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany uchwały Zarządu 30/2006 z dnia 9.11.2006r. o przyjęciu projektu uchwały w srawie planu finansowego na rok 2007. 21.08.2012 Zbigniew Pustuł Grażyna Bogacz
Tworzenie strony: 0.097 sekund