Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
17 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
67/2009 22.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonej od Karola Kawki orzeczeniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 28 maja 2002r.
66/2009 22.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia przedawnionych wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Jerzego Czapli wyrokami z lat 1998-1999.
65/2009 22.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach.
64/2009 22.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZKGOP nr 72/2007 z dnia 13.12.2007r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku zmienionej uchwałą Zarządu KZK GOP nr 34/2008 z dnia 27.05.2008r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZKGOP nr 72/2007 z dnia 13.12.2007r w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku.

Uchylona uchwałą nr 23/2010 z 13.04.2010
63/2009 22.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2010r.
62/2009 08.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCIX/26/2009 z dnia 08.12.2009r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
61/2009 08.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia w sprawie procedury uchwalania planu finansowego KZK GOP oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących planowi finansowemu KZK GOP.
60/2009 08.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających we wschodniej części aglomeracji.
59/2009 08.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w zachodniej części aglomeracji.
58/2009 08.12.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
57/2009 24.11.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
56/2009 24.11.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2010 roku i latach następnych.
55/2009 10.11.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu Śląska Karta Usług Publicznych.
54/2009 10.11.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie procedury uchwalania planu finansowego KZK GOP oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących planowi finansowemu KZK GOP.
53/2009 27.10.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
52/2009 27.10.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Zasad porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
51/2009 27.10.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2010.
50/2009 27.10.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za III kwartał 2009 roku.
49/2009 27.10.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
48/2009 27.10.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 31/2009 z dnia 9.06.2009r.
47/2009 27.10.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 30/2009 z dnia 9.06.2009r.
46/2009 29.09.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: wprzyjęcia projektu Umowy z Gminą Tychy w przedmiocie rozliczenia nakładów na infrastrukturę wspólną Projektu Śląska Karta Usług Publicznych.
45/2009 29.09.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009r. w przedmiocie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląska Karta Usług Publicznych.
44/2009 29.09.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 29/2009 Zarządu KZK GP w Katowicach z dnia 09.06.2009r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w przedmiocie realizacji Projektu Śląska Karta Usług Publicznych.
43/2009 25.08.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
42/2009 25.08.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2009r.
41/2009 28.07.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Zarządu KZK GOP nr 31/2009 z dnia 9.06.2009r.
40/2009 28.07.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Zarządu KZK GOP nr 30/2009 z dnia 9.06.2009r.
39/2009 28.07.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści uchwały Zarządu KZK GOP nr 24/2009 z dnia 26.05.2009r.
38/2009 28.07.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
37/2009 28.07.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: możliwienia kontynuowania podróży w przypadku przesiadki z linii autobusowej nr A4 na linię tramwajowe nr 1 lub 4 oraz z linii tramwajowych nr 1 lub 4 na linię autobusową nr A4 na podstawie ważnego biletu uprawniającego do przejazdu w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin).
36/2009 28.07.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad organizacji i finansowania komunikacji zbiorowej podczas obsługi imprez masowych.
35/2009 23.06.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr 19/2007 z dnia 26.04.2007r. o szczególnych zasadach stosowania taryfy ulgowej.
34/2009 23.06.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad funkcjonowania linii komunikacji miejskiej łączących obszar Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach oraz gminę Jaworzno.
33/2009 09.06.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: Aneksu nr 12 do Porozumienia z dnia 12. 10.1994r. zawartego pomiędzy KZK GOP a MZKP w Tarnowskich Górach.
32/2009 09.06.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: Uchylenia uchwały Zarządu KZK GOP nr 76/2007 z dnia 13.12.2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wypowiedzenia przez przewoźnika umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego.
31/2009 09.06.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających we wschodniej części aglomeracji.
30/2009 09.06.2009 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w zachodniej części aglomeracji.
29/2009 09.06.2009 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w przedmiocie realizacji wspólnego Projektu Śląska Karta Usług Publicznych
28/2009 26.05.2009 Uchwała Zarządu w sprawie zgody na rozłożenie na raty zadłużenia Pani (imie i nazwisko nie zostało podane z uwagi na ochronę danych osobowych)
27/2009 26.05.2009 Uchwała Zarządu w sprawie wykonania oświetlenia siedziby KZK GOP w Katowicach oraz związanej z tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
26/2009 26.05.2009 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
25/2009 26.05.2009 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
24/2009 26.05.2009 Uchwała Zarządu z sprawie reorganizacji oferty przewozowej na ciągu komunikacyjnym Gliwice - Zabrze.
23/2009 26.05.2009 Uchwała Zarządu w sprawie określenia udziału komunikacji tramwajowej w obsłudze transportowej obszaru KZK GOP.
22/2009 12.05.2009 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały.
21/2009 12.05.2009 Uchwała w sprawie: rozliczenia wpłat Gmin członkowskich KZK GOP za rok 2008.
20/2009 28.04.2009 Uchwała w sprawie: zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych.
19/2009 31.03.2009 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
18/2009 31.03.2009 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.
17/2009 31.03.2009 Uchwała w sprawie: uchylenie uchwały Zarządu KZK GOP nr 12/2009 z dnia 3 marca 2009r.
16/2009 17.03.2009 Uchwała w sprawie: uzupełnienia załącznika do uchwały Zarządu KZKGOP nr 11/2009 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za 2008r.
15/2009 17.03.2009 Uchwała w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155 i 255.
14/2009 03.03.2009 Uchwała w sprawie: dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz migracja oprogramowania wraz z bazą danych na nowy serwer na potrzeby KZK GOP.
13/2009 03.03.2009 Uchwała w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr XCV/8/2009 z dnia 17.02.2009r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okregu Przemysłowego w Katowicach.
12/2009 03.03.2009 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r.

Uchylona uchwałą nr 17/2009 z 31.03.2009
11/2009 03.03.2009 Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za 2008r.
10/2009 17.02.2009 Uchwała w sprawie: Aneksu nr 2 do Porozumienia nr DR/1/D0/71/2007 zawartego z Województwem Śląskim.
9/2009 17.02.2009 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 68/2008 z 16.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki zaciągniętego/zaciągniętej przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A.
8/2009 17.02.2009 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 39/2007 z 09.08.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce Tramwaje Śląskie S.A. poręczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A.
7/2009 03.02.2009 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Statutu KZK GOP.
6/2009 03.02.2009 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008r. w sprawie planu finansowego na 2009r.
5/2009 19.01.2009 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Statutowej KZK GOP w 2008r.
4/2009 19.01.2009 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy z PKM Sosnowiec sp. z o.o. na przekazywanie KZK GOP danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w autobusach PKM Sosnowiec objętych projektem Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.
3/2009 19.01.2009 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2008 roku oraz przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
2/2009 19.01.2009 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2008 roku oraz przyjęcia Planu pracy Komisji Rozwoju na 2009 rok.
1/2009 19.01.2009 Uchwała w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2009.
Tworzenie strony: 0.094 sekund