Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
30 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
106/2011 20.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 5 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną "Tramwaje Śląskie S. A." w Chorzowie.
105/2011 20.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
104/2011 20.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwały nr CV/4/2011 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 22.02.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenia okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej.
103/2011 20.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień majšcych na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2012 roku i w latach następnych.
102/2011 20.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na rok 2012.
101/2011 20.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: upoważnienia członków Zarzšdu KZK GOP do zawarcia umowy na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląska Karta Usług Publicznych".
100/2011 06.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w2012 r.".
99/2011 06.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012 r.".
98/2011 06.12.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
97/2011 22.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad określania odpłatności za zorganizowanie przewozu w komunikacji zbiorowej na terenie gmin nie bedących uczestnikami KZK GOP.
96/2011 22.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności zaległości gminy Ruda Śląska.
95/2011 22.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności zaległości gminy Mysłowice.
94/2011 22.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia terminu spłaty zobowiązań gminy CzeladŸ.
93/2011 22.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia terminu spłaty zobowiązań gminy Mysłowice.
92/2011 22.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: podawania do publicznej wiadomości kwartalnej i rocznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP.
91/2011 08.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych.
90/2011 08.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia nr CX/41/2011 z dnia 08.11.2011 w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
89/2011 08.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2030.
88/2011 08.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 79/2011 z dnia 8.10.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na rok 2012.
87/2011 08.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 19/2007 z dnia 26.04.2007 o szczególnych zasadach stosowania taryfy strefowej.
86/2011 08.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku.
85/2011 08.11.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz wnioskowania do rad gmin o przyjęcie zmiany statusu Związku.
84/2011 25.10.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 30.08.2011 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych majšcych charakter cywilnoprawny, które przypadajš KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publicznš oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia.
83/2011 25.10.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały Zarządu KZKGOP nr 31/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZKGOP.
82/2011 25.10.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za trzy kwartały 2011 roku.
81/2011 08.10.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
80/2011 08.10.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2030.
79/2011 08.10.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2012 r.
78/2011 27.09.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23.
77/2011 27.09.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
76/2011 27.09.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
75/2011 27.09.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wzajemnego honorowania biletów okresowych emitowanych przez KZK GOP i Koleje Śląskie sp. z o.o.
74/2011 13.09.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na 2012 rok i udostępnienia ich w witrynie internetowej KZK GOP.
73/2011 13.09.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV.53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
72/2011 30.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 16, 24, 28, 40, 42, 61, 79, 91, 99, 104, 107, 125, 200, 269, 616, 716, 721, 722, 800, 818, 904N, 928.
71/2011 30.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze służbowych kar płatniczych a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
70/2011 30.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniajšcych do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Œlšskich Sp. z o.o.
69/2011 30.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach hipoteką kaucyjną.
68/2011 02.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 32/2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na realizacje projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na "zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierajšcego modelowanie i analizowanie ruchu".
67/2011 02.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.
66/2011 02.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego za dwa kwartały 2011 roku.
65/2011 02.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwišzku Komunalnego GOP na 2011 r.
64/2011 02.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty należnoœci pieniężnych majšcych charakter cywilnoprawny, które przypadajš KZK GOP, określania warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publicznš oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.
63/2011 02.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz sposobu opracowania i trybu zatwierdzania sprawozdań rocznych.
62/2011 02.08.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego.
61/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 19/2007 z dnia 26.04.2007r. o szczególnych zasadach taryfy strefowej.
60/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie "Zasad porządkowych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach".
59/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie "Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach".
58/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląska Karta Usług Publicznych".
57/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwaly Zarządu KZK GOP nr 47/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę, wdrożenie i utrzymanie "Śląskiej Karty Usług Publicznych".
56/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty zaległości Gminy Psary.
55/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty zaległości Gminy Ruda Ślaska.
54/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty zaległości Gminy Czeladź.
53/2011 05.07.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 31/2008 z dnia 13.05.2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.
52/2011 14.06.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121,127, 139, 167, 183, 210, 227, 623.
51/2011 14.06.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wzmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów
50/2011 14.06.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CVIII/29/2011 z dnia 14.06.2011r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
49/2011 14.06.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23.
48/2011 31.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
47/2011 24.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CVII/25/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
46/2011 24.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CVII/24/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zgromadzenia i członków Komisji.
45/2011 24.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju.
44/2011 24.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegajšcych we wschodniej częœci aglomeracji.
43/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
42/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zgromadzenia i członków Komisji.
41/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały nr 18/2011 Zarządu KZK GOP z dnia 22.03.2011 r. w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623.
40/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 2 do Umowy o realizacji wspólnego Projektu "Śląska Karta Usług Publicznych".
39/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
38/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/54/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2011-2018.
37/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2010 rok.
36/2011 10.05.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
35/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
34/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju.
33/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie odwołania Członka Komisji Rozwoju oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
32/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na "zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu".
31/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działania KZK GOP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo Transportu i Krajowe Sieci Transportowe.
30/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
29/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I kwartał 2011 roku.
28/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP 2010 r.
27/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały nr 18/2011 Zarządu KZK GOP z dnia 22.03.2011 r. w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183,201,227,623.
26/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
25/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
24/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP Nr 31/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.

Uchylona uchwałą nr 25/2013

z 19.03.2013
23/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
22/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 4 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną "Tramwaje Śląskie S. A." w Chorzowie.
21/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
20/2011 05.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2010 r.
19/2011 19.04.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010.
18/2011 22.03.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623.
17/2011 22.03.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2010.
16/2011 22.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały nr CV/4/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenia okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej oraz przyjęcia treści i wyznaczenia Członków Zarządu do podpisania aneksu ze spółką Tramwaje Śląskie S. A.
15/2011 22.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia do systemu "Śląska Karta Usług Publicznych".
14/2011 22.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/2011 Zarządu KZK GOP z dnia 08.02.2011 r. w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP dotyczącego przystąpienia do Projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działania KZK GOP".
13/2011 22.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP.
12/2011 22.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
11/2011 22.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 6/2011 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenia okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej.
10/2011 08.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2011r."
9/2011 08.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2011r.".
8/2011 08.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/54/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2011-2018.
7/2011 08.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w przedmiocie przystąpienia do Projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP".
6/2011 08.02.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenie okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej.
5/2011 25.01.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Zarządu KZK GOP o niedopełnienie obowiązku.
4/2011 25.01.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
3/2011 11.01.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: nienaliczania odsetek od nieterminowych wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie komunikacji.
2/2011 11.01.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/50/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
1/2011 11.01.2011 Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zgromadzenia i członków Komisji.
Tworzenie strony: 0.098 sekund