Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
9 gość (i)
  Twój adres IP
54.196.18.46
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
39/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP.
38/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku (z póŸn. zm.) oraz uchylenia uchwał Zarządu KZK GOP: nr 65/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 66/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 67/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 68/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 69/2015 z dnia 7 lipca 2015r.
37/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
36/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
35/2017 27.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
34/2017 07.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
33/2017 07.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarzšdu KZK GOP nr 24/2017 z dnia 28.04.2017r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazdów transportu bezemisyjnego.
32/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
31/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
30/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
29/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
28/2017 23.05.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP ustalonej uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
27/2017 09.05.2017 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 12/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
26/2017 09.05.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: Rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2016r.
25/2017 28.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 13/2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
24/2017 28.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazdów transportu bezemisyjnego.
23/2017 26.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniajšcych do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o.
22/2017 26.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
21/2017 11.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
20/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 18 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
19/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016r.
18/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2016r.
17/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
16/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniajšcych do kontroli biletów.
15/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
14/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
13/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
12/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
11/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2016.
10/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.”
9/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2016r.”
8/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
7/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 17 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
6/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego rozliczenia zadania realizowanego w 2016 r. polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich.
5/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: określenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej KZK GOP.
4/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
3/2017 31.01.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego.
2/2017 31.01.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 71/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8).
1/2017 31.01.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
Tworzenie strony: 0.091 sekund