Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
29 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
88/2017 21.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 79/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego.
87/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Grażyny Herich prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Œląska Telewizja Metropolitalna.
86/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy dotyczącej Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
85/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP.
84/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniajšcych do kontroli biletów.
83/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 5/2017 z dnia 14.02.2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej KZK GOP.
82/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
81/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: uczestnictwa KZK GOP w zintegrowanym systemie taryfowo-biletowym obowišzującym w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i zawarcia porozumienia pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP w Katowicach, Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, Miejskim Zarządem Komunikacji w Tychach, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Gminą Rudziniec w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo–biletowego oraz rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy KZK GOP w Katowicach i MZKP w Tarnowskich Górach.
80/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
79/2017 19.12.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego.
78/2017 28.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie:udzielenia upoważnienia do wydawania potwierdzeń zgłoszenia przewozu.
77/2017 28.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 25/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zasad waloryzacji cen jednostkowych w umowach na wykonanie usług transportu publicznego na liniach autobusowej komunikacji miejskiej KZK GOP.
76/2017 28.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 63/2017 z dnia 07.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2018.
75/2017 28.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
74/2017 28.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017 r.
73/2017 24.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały na 15/2017 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 14 marca 2017 r.
72/2017 21.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia.
71/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
70/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy.
69/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację projektu rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej funkcjonującego na obszarze działalności KZK GOP, Miasta Tychy i Gminy Bieruń współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.
68/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
67/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP przypadających od Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej S. A. w Bytomiu.
66/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
65/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
64/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2018 - 2024.
63/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2018.
62/2017 07.11.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zasad postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP.
61/2017 24.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 53/2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach”.
60/2017 24.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
59/2017 24.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską w dniu 1.11.2017r.
58/2017 24.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Katowickiego Przedsiębiorstwa Informatyki ETOB S.A. w Katowicach.
57/2017 24.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 28/2010 z 11 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych.
56/2017 10.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Chorzów.
55/2017 10.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
54/2017 10.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
53/2017 10.10.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 47/2017 z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach”.
52/2017 26.09.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
51/2017 13.09.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2018.
50/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
49/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 10/KT/2017 (PO/10/DO/112/17) z dnia 23.03.2017 r. dotyczącego zmiany numeru rachunku bankowego KZK GOP.
48/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 39/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP.
47/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach”.
46/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od PHU Kiosk Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
45/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Henryka Polaka.
44/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 32/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
43/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
42/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
41/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: uchylenia Uchwały Zarządu 36/2017 z dnia 25.07.2017r. w sprawie zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
40/2017 30.08.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
39/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP.
38/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku (z późn. zm.) oraz uchylenia uchwał Zarządu KZK GOP: nr 65/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 66/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 67/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 68/2015 z dnia 7 lipca 2015r., nr 69/2015 z dnia 7 lipca 2015r.
37/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
36/2017 25.07.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
35/2017 27.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
34/2017 07.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
33/2017 07.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 24/2017 z dnia 28.04.2017r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazdów transportu bezemisyjnego.
32/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
31/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
30/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
29/2017 06.06.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
28/2017 23.05.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP ustalonej uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
27/2017 09.05.2017 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 12/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
26/2017 09.05.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: Rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2016r.
25/2017 28.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 13/2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
24/2017 28.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego oraz na zakup pojazdów transportu bezemisyjnego.
23/2017 26.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o.
22/2017 26.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
21/2017 11.04.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r.
20/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 18 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
19/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016r.
18/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2016r.
17/2017 28.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
16/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
15/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
14/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
13/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2017-2023.
12/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017r.
11/2017 14.03.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2016.
10/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.”
9/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2016r.”
8/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
7/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 17 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
6/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego rozliczenia zadania realizowanego w 2016 r. polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich.
5/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: określenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej KZK GOP.
4/2017 14.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
3/2017 31.01.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego.
2/2017 31.01.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 71/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8).
1/2017 31.01.2017 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
Tworzenie strony: 0.093 sekund