Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
25 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
78/2018 20.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 68/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
77/2018 20.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o.
76/2018 20.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
75/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP w likwidacji na lata 2019 - 2022.
74/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2019.
73/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
72/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2018-2024.
71/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych zawartych z operatorami transportu autobusowego i Spółką Akcyjną „Tramwaje Śląskie S.A.” w Chorzowie.
70/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
69/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przedłożenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii stanowiska Zarządu KZK GOP w sprawie wysokości planowanych na 2019 rok dotacji gmin członkowskich KZK GOP.
68/2018 06.11.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
67/2018 16.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
66/2018 16.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
65/2018 16.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: porozumienia dotyczącego rozszerzenia obowišzującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o „METROBILET”, obowiązujący również w przewozach kolejowych wykonywanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.
64/2018 09.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
63/2018 09.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: honorowania w komunikacji miejskiej KZK GOP z oferty specjalnej Kolei Śląskich Sp. z o.o. „BILET KATOWICKI”.
62/2018 09.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: honorowania w pociągach Kolei Śląskich sp. z o. o. na papierowych biletów 24-godzinnych emitowanych przez KZK GOP.
61/2018 09.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach do zawarcia porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie przekazania zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
60/2018 09.10.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
59/2018 25.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020.
58/2018 25.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
57/2018 25.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo–biletowego zawartego w dniu 19.12.2017r. pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP w Katowicach, Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, gminą Tychy, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i gminą Rudziniec.
56/2018 25.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zasad postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP.
55/2018 11.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w sprawie w sprawie przeniesienia wszelkich praw i obowiązków Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach na Górnośląsko-Zagłębiowskš Metropolię.
54/2018 11.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
53/2018 11.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
52/2018 11.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
51/2018 11.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty płatności z tyt. not odsetkowych „RUCH” S.A.
50/2018 11.09.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2019.
49/2018 07.08.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy na realizację „Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
48/2018 07.08.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018r.
47/2018 17.07.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu "Śląskiej Karty Usług Publicznych" (U8)
46/2018 17.07.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatnoźci dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
45/2018 17.07.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r.
44/2018 17.07.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linach komunikacji miejskiej nr: AP1, AP2, AP3, AP4.
43/2018 17.07.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 r.
42/2018 17.07.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu
41/2018 19.06.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w metropolitalnych przewozach pasażerskich.
40/2018 19.06.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
39/2018 19.06.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
38/2018 05.06.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2018-2024.
37/2018 05.06.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zmiany Uchwały CXLIII/4/2018 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie planu finansowego KZK GOP na rok 2018.
36/2018 05.06.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2018-2024.
35/2018 05.06.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 26/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
34/2018 22.05.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: świadczenia usług pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych za pomocą kart płatniczych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach.
33/2018 22.05.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
32/2018 22.05.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 18/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
31/2018 22.05.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w sprawie przejęcia przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w metropolitalnych przewozach pasażerskich łączących niektóre miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z gminą Ożarowice.
30/2018 22.05.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w sprawie przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez KZK GOP w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin członkowskich KZK GOP w Katowicach i zawarcia stosownego porozumienia.
29/2018 24.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8).
28/2018 24.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: uchylenia uchwał Zarządu nr 40/2007 z dnia 09.08.2007r. oraz 54/2012 z dnia 11.09.2012r. w sprawie wynagradzania za usługi związane z kontrolą biletową.
27/2018 24.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2018-2024.
26/2018 24.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
25/2018 24.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2017r.
24/2018 24.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 62/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zasad postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP.
23/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
22/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie:zmiany Uchwały nr 68/2017 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 7.11.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
21/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
20/2018 10.04.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
19/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów.
18/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
17/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umów pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP w Katowicach a gminami/związkami międzygminnymi w sprawie wykupu uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia zamieszkałych na terenie tych gmin/związków międzygminnych, w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP.
16/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
15/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017r.
14/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2017r.
13/2018 20.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.
12/2018 06.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13 na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej.
11/2018 06.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o.
10/2018 06.03.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2017.
9/2018 20.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018.
8/2018 06.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
7/2018 06.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2018r.
6/2018 06.02.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
5/2018 23.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2018r.”
4/2018 23.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.”
3/2018 23.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
2/2018 09.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia intencji przekazania praw i obowiązków KZK GOP na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1/2018 09.01.2018 Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia, przyjętej uchwałą Zarządu nr 72/2017 z 21 listopada 2017r.
Tworzenie strony: 0.096 sekund