Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
9 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
NR CIV/54/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2011-2018

Uchylona uchwałą CXI/48/2011 z 20.12.2011
NR CIV/53/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
NR CIV/52/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/51/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Uchylona uchwałą CXXIX/47/2014
z dnia 16.12.2014
NR CIV/50/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

Stwierdzono nieważność wyrokiem WSA sygn. akt: IV SA/Gl 1490/11
NR CIV/49/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zgromadzenia i członków Komisji

Uchylona uchwałą CVII/24/2011
z 24.05.2011
NR CIV/48/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju
NR CIV/47/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju
NR CIV/46/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju
NR CIV/45/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: Regulaminu wyboru Komisji Rozwoju
NR CIV/44/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rozwoju
NR CIV/43/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
NR CIV/42/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
NR CIV/41/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
NR CIV/40/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej
NR CIV/39/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/38/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/37/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/36/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/35/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/34/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
NR CIV/33/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP
NR CIV/32/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
NR CIV/31/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2010 roku"
NR CIV/30/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010 roku"
NR CIV/29/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.09.2010 r.
NR CIV/28/2010 28-12-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CIII/27/2010 14-09-2010r Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Barbary 21A - będącego własnością KZK GOP.
NR CIII/26/2010 14-09-2010r Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/18/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieodpłatnej służebności przesyłu na stanowiącej własność KZK GOP nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
NR CIII/25/2010 14-09-2010r Uchwała w sprawie: zgody na udostępnienie terenu działki 21/4 mapa 31 w Katowicach na rzecz Miasta Katowice na cele budowlane, na dokonanie nakładów na tej działce oraz na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Katowice częsci tej działki, na której zostały wykonane roboty budowlane.
NR CIII/24/2010 14-09-2010r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r.
NR CIII/23/2010 14-09-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 15.06.2010.
NR CIII/22/2010 14-09-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CII/21/2010 15-06-2010r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r.
NR CII/20/2010 15-06-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 13.04.2010r.
NR CII/19/2010 15-06-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CI/18/2010 13-04-2010r Uchwała w sprawie: ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieodpłatnej służebności przesyłu na stanowiącej własność KZK GOP nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
NR CI/17/2010 13-04-2010r Uchwała w sprawie: zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty zobowiązań z tego tytułu przypada w latach następnych.
NR CI/16/2010 13-04-2010r Uchwała w sprawie: dostosowania uchwały XCIX/24/2009 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego za 2010r. do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
NR CI/15/2010 13-04-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2009 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2009r.
NR CI/14/2010 13-04-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 02.03.2010r.
NR CI/13/2010 13-04-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcie porządku obrad.
NR C/12/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
NR C/11/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
NR C/10/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
NR C/9/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia uzupełniających wyborów członków Komisji Rewizyjnej.
NR C/8/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP na 2010 rok.
NR C/7/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2009 roku.
NR C/6/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010r.
NR C/5/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2009 roku.
NR C/4/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCIX/26/2009 z dnia 08.12.2009r w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
NR C/3/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach.
NR C/2/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 08.12.2009r.
NR C/1/2010 02-03-2010r Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Tworzenie strony: 0.099 sekund