Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
9 gość (i)
  Twój adres IP
54.226.64.30
  Aktualny czas:


Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
NR CXI/51/2011 20-12-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały nr CV/4/2011 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnoślšskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 22.02.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenia okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej.
NR CXI/50/2011 20-12-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2012 r."
NR CXI/49/2011 20-12-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012 r."
NR CXI/48/2011 20-12-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2012-2030.

Uchylona uchwałą CXVIII/33/2012
z 18.12.2012
NR CXI/47/2011 20-12-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r.
NR CXI/46/2011 20-12-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 08.11.2011.
NR CXI/45/2011 20-12-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CX/44/2011 08-11-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku.

Uchylona uchwałą CXIX/8/2013
z 25.04.2013
NR CX/43/2011 08-11-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz wnioskowania do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku.

Uchylona uchwałą CXIX/9/2013
z 25.04.2013
NR CX/42/2011 08-11-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całosci lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielenia.
NR CX/41/2011 08-11-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
NR CX/40/2011 08-11-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 30.08.2011 r.
NR CX/39/2011 08-11-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CIX/38/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach hipoteką kaucyjną.
NR CIX/37/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
NR CIX/36/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: okeślenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.
NR CIX/35/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
NR CIX/34/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: trybu prac nad projektem planu finansowego.
NR CIX/33/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia "Zasad porządkowych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach".
NR CIX/32/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia "Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnosląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach".
NR CIX/31/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.06.2011.
NR CIX/30/2011 30-08-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CVIII/29/2011 14-06-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
NR CVIII/28/2011 14-06-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia.
NR CVIII/27/2011 14-06-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porzšdku obrad.
NR CVII/26/2011 24-05-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP.
NR CVII/25/2011 24-05-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

Stwierdzono nieważność wyrokiem WSA sygn. akt IV SA/Gl 1518/11
NR CVII/24/2011 24-05-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zgromadzenia i członków Komisji.
NR CVII/23/2011 24-05-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.
NR CVII/22/2011 24-05-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/54/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2011-2018.
NR CVII/21/2011 24-05-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 19.04.2011 r.
NR CVII/20/2011 24-05-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CVI/19/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
NR CVI/18/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju.
NR CVI/17/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: odwołania Członka Komisji Rozwoju oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju.
NR CVI/16/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

Uchylona uchwałą CXXIX/48/2014
z 16.12.2014
NR CVI/15/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
NR CVI/14/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
NR CVI/13/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium za 2010 rok.
NR CVI/12/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2010 r.
NR CVI/11/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 22.02.2011 r.
NR CVI/10/2011 19-04-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
NR CV/9/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Zarządu KZK GOP o niedopełnienie obowiązków<./h5>
NR CV/8/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju na 2011 rok."
NR CV/7/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2011 r."
NR CV/6/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/54/2010 z dnia 28.12.2010 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2011-2018
NR CV/5/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przystąpienia do Projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP"
NR CV/4/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenie okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej
NR CV/3/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP
NR CV/2/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 28.12.2010 r.
NR CV/1/2011 22-02-2011r Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Tworzenie strony: 0.094 sekund